Sitemap

ความหมายทางกฎหมายของการกำหนดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คืออะไร?

ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามเฉพาะนายจ้างจากการกำหนดให้ลูกจ้างได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19อย่างไรก็ตาม มีนัยทางกฎหมายหลายประการที่อาจเกิดขึ้นได้ หากนายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนตัวอย่างเช่น หากพนักงานปฏิเสธที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พวกเขาอาจมีเหตุที่จะอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดในที่ทำงานนอกจากนี้ พนักงานที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจไวต่อเชื้อไวรัสและอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางสุขภาพที่ร้ายแรงได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นายจ้างจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดให้ลูกจ้างได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้

นายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างรับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?

ได้ นายจ้างสามารถกำหนดให้ลูกจ้างของตนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างไรก็ตาม มีข้อแม้บางประการสำหรับเรื่องนี้ประการแรก วัคซีนไม่จำเป็นสำหรับพนักงานทุกคนและอาจต้องใช้ในบางตำแหน่งหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นประการที่สอง นายจ้างไม่สามารถกำหนดให้ลูกจ้างหยุดงานเฉพาะใดๆ อันเป็นผลมาจากการรับวัคซีนสุดท้าย หากลูกจ้างไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็อาจฟ้องนายจ้างเรียกค่าเสียหายได้

การเลือกปฏิบัติหากนายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่?

ไม่มีคำตอบที่เป็นสากลสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่และกฎหมายเฉพาะที่มีอยู่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เป็นเรื่องถูกกฎหมายสำหรับนายจ้างที่จะกำหนดให้ลูกจ้างได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางชนิดอย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ข้อกำหนดนี้อาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเหตุผลด้านสุขภาพตัวอย่างเช่น หากนายจ้างกำหนดให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19 แต่ปฏิเสธที่จะให้วัคซีนป้องกันแบบเดียวกันสำหรับพนักงานที่มีอาการป่วยที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด ถือเป็นพฤติกรรมการเลือกปฏิบัตินอกจากนี้ บางประเทศยังมีกฎหมายคุ้มครองผู้คนจากการถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการแพทย์หรือการฉีดวัคซีนที่พวกเขาไม่ต้องการหรือไม่สามารถทนได้ (ด้วยเหตุผลทางศาสนา ฯลฯ) ดังนั้น แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว การที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางชนิด ก็อาจยังมีกรณีที่ข้อกำหนดนี้ละเมิดกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

นายจ้างจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของตนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19?

การแตกสาขาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับนายจ้างที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 มีอะไรบ้างพนักงานสามารถดำเนินขั้นตอนใดได้บ้างหากรู้สึกว่านายจ้างต้องการให้พวกเขารับวัคซีนโควิด-19ลูกจ้างสามารถปฏิเสธที่จะรับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ หากนายจ้างต้องการ?หากลูกจ้างไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะเกิดผลเสียอย่างไร?

โควิด-19 เป็นไวรัสที่แพร่ระบาดได้สูง ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจรุนแรงหลายรายในสหรัฐอเมริกาอาการของการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจลำบากในกรณีที่รุนแรง ผู้ป่วยอาจมีอาการปอดบวมหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้แม้ว่าจะไม่มีวิธีรักษาสำหรับการติดเชื้อโควิด-19 แต่การวินิจฉัยและการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในระยะเริ่มแรกอาจช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามไม่ให้นายจ้างกำหนดให้พนักงานของตนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่หลายรัฐก็มีกฎหมายที่ควบคุมข้อกำหนดการสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเป็นโดยทั่วไป กฎหมายของรัฐกำหนดให้วัคซีนมีความจำเป็นทางการแพทย์และให้บริการฟรีแก่บุคคลที่มีสิทธิ์ (เช่น ผ่านโครงการด้านสาธารณสุข) หากนายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐที่บังคับใช้ ลูกจ้างอาจมีเหตุที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย (เช่น การเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการแพทย์)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละกรณี นายจ้างอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมายต่างๆ (เช่น ความรับผิดทางแพ่ง การสูญเสียใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การดำเนินคดีทางอาญา) นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐที่บังคับใช้อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัยกับบริษัท (เช่น การเลิกจ้าง การระงับโดยไม่จ่ายเงิน) ในท้ายที่สุด ธุรกิจควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจากพนักงานของตนเป็นไปได้ตามกฎหมายและรอบคอบหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว。

 1. โควิด-19 คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?
 2. นายจ้างกำหนดให้มีวัคซีนป้องกันโควิดจากลูกจ้างผิดกฎหมายหรือไม่?
 3. การแตกสาขาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับนายจ้างที่ต้องการความคุ้มครองการฉีดวัคซีนโควิดจากลูกจ้างมีอะไรบ้าง?

มีผลทางกฎหมายใด ๆ สำหรับนายจ้างที่ต้องการให้ลูกจ้างได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่?

ใช่ เป็นเรื่องผิดกฎหมายสำหรับนายจ้างที่จะกำหนดให้ลูกจ้างได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19มีผลทางกฎหมายสำหรับนายจ้างที่ทำเช่นนั้น รวมถึงค่าปรับและ/หรือโทษจำคุกที่อาจเกิดขึ้นในบางกรณี พนักงานอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดปรึกษาทนายความ

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมบางประการเกี่ยวกับนายจ้างที่กำหนดให้วัคซีนสำหรับคนงานมีอะไรบ้าง

ความหมายทางกฎหมายของการกำหนดให้พนักงานได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมีอะไรบ้าง?สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่พนักงาน มีอะไรบ้าง?การไม่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด มีความเสี่ยงอะไรบ้าง?

 1. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมบางประการเกี่ยวกับนายจ้างที่กำหนดให้วัคซีนสำหรับคนงานมีอะไรบ้าง
 2. ความหมายทางกฎหมายของการกำหนดให้พนักงานได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมีอะไรบ้าง?
 3. สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่พนักงาน มีอะไรบ้าง?

หากพนักงานไม่สามารถหรือไม่เต็มใจรับวัคซีน ยังสามารถทำงานให้กับบริษัทได้หรือไม่?

ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างได้รับวัคซีนบางชนิด เช่น วัคซีนอีสุกอีใสอย่างไรก็ตาม อาจมีกฎหมายของรัฐหรือท้องถิ่นที่ห้ามการปฏิบัตินี้หากลูกจ้างไม่สามารถรับวัคซีนได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นายจ้างอาจต้องการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์กับพวกเขาและดูว่าพวกเขาสามารถหาวิธีแก้ไขข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนได้หรือไม่

นายจ้างควรทำอย่างไร หากลูกจ้างปฏิเสธที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19?

ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างได้รับวัคซีนป้องกันโควิด แต่หลายบริษัทก็ทำเช่นนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนหากลูกจ้างปฏิเสธที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นายจ้างควรพิจารณาว่าจำเป็นต้องทำงานในสภาพแวดล้อมของบริษัทหรือไม่หากมีการตัดสินว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงสูงต่อผู้อื่น นายจ้างก็อาจมีเหตุผลให้ต้องฉีดวัคซีนมิฉะนั้น นายจ้างอาจเลือกที่จะยอมให้ลูกจ้างเลือกไม่รับวัคซีนโควิด หากรู้สึกว่าไม่เสี่ยง

นายจ้างสามารถไล่พนักงานที่ปฏิเสธที่จะรับวัคซีนได้หรือไม่?

วัคซีนโควิดมีประโยชน์อย่างไร?นายจ้างสามารถกำหนดให้ลูกจ้างฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่?คำจำกัดความทางกฎหมายของ "แรงงานบังคับ" คืออะไร?ผิดกฎหมายหรือไม่ที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างลาป่วย?

ได้ นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างที่ปฏิเสธที่จะรับวัคซีนโควิดได้อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างแต่ละรายและไม่สามารถบังคับลูกจ้างได้นายจ้างอาจมีความรับผิดบางอย่างหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐที่กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับงานบางประเภท

มีประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนโควิด รวมถึงการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือการติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆนอกจากนี้ วัคซีนสามารถให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคบางชนิด ซึ่งสามารถปกป้องคุณจากโรคแทรกซ้อนทางสุขภาพที่ร้ายแรง หากคุณเคยติดเชื้อจากโรคเหล่านี้

ได้ นายจ้างสามารถกำหนดให้พนักงานของตนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลความปลอดภัยในที่ทำงานนโยบายนี้ควรสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐที่ควบคุมการฉีดวัคซีนบังคับสำหรับงานเฉพาะ และควรรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่คนงานสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีระหว่างการระบาดใหญ่หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอื่นๆ

คำจำกัดความทางกฎหมายของ "แรงงานบังคับ" แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปหมายถึงสถานการณ์ที่ใครบางคนถูกบังคับให้ทำงานโดยขัดต่อเจตจำนงของตนผ่านการคุกคามหรือการบังคับ (รวมถึงการบังคับทางจิตใจ) ในกรณีส่วนใหญ่ นายจ้างที่มีส่วนร่วมในการบังคับใช้แรงงานจะถูกลงโทษอย่างมีนัยสำคัญ (รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณ – บางรัฐมีกฎหมายที่ห้ามมิให้นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างใดๆ โดยไม่ยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวล่วงหน้า รัฐอื่นๆ อนุญาตให้บริษัทจำกัดการลาป่วยโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ตราบใดที่ใช้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์เท่านั้น และไม่ขัดแย้งกับตารางการทำงานปกติของบริษัท สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายก่อนตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลางานนอกเวลาที่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด

 1. นายจ้างไล่ลูกจ้างที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่?
 2. วัคซีนโควิดมีประโยชน์อย่างไร?
 3. นายจ้างสามารถกำหนดให้ลูกจ้างฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่?
 4. คำจำกัดความทางกฎหมายของ "แรงงานบังคับ" คืออะไร?
 5. ผิดกฎหมายหรือไม่ที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างลาป่วย?

มีสถานการณ์ใดบ้างที่นายจ้างจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผิดกฎหมายหรือไม่?

ไม่มีกฎหมายเฉพาะเจาะจงที่ห้ามนายจ้างไม่ให้ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่มีบางสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกกฎหมายตัวอย่างเช่น หากวัคซีนถือว่าไม่จำเป็นทางการแพทย์ หรือหากพนักงานไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัส นายจ้างอาจไม่สามารถกำหนดให้รับวัคซีนได้นอกจากนี้ บางรัฐยังมีกฎหมายที่ปกป้องคนงานจากการถูกบังคับให้ทำการทดสอบทางการแพทย์หรือวัคซีนโดยที่ไม่เต็มใจหากคุณไม่แน่ใจว่านายจ้างของคุณสามารถกำหนดให้คุณต้องรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ ให้ปรึกษากับทนายความ

หากนายจ้างกำหนดให้ฉันต้องฉีดวัคซีน ฉันจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ หากฉันมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อวัคซีน

คำถามนี้ไม่มีคำตอบเดียว เนื่องจากความถูกต้องตามกฎหมายของการกำหนดให้วัคซีนโควิดจะแตกต่างกันไปตามรัฐที่คุณอาศัยอยู่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เป็นเรื่องถูกกฎหมายสำหรับนายจ้างที่จะกำหนดให้ลูกจ้างได้รับวัคซีนโควิด ตราบใดที่วัคซีนไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพแก่พนักงานหากลูกจ้างมีปฏิกิริยาทางลบต่อวัคซีนโควิด พวกเขาอาจขอความช่วยเหลือได้ หากนายจ้างไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัคซีนและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ บางรัฐยังมีกฎหมายที่ปกป้องพนักงานจากการตอบโต้เนื่องจากการปฏิเสธที่จะรับการฉีดวัคซีนที่จำเป็น หรือการรายงานอาการไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับการฉีดวัคซีน

พนักงานมีสิทธิอะไรบ้างในการฉีดวัคซีนภาคบังคับในที่ทำงาน?

ในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้ว การฉีดวัคซีนบังคับจำเป็นเฉพาะสำหรับงานบางอย่างที่ทำให้คนงานเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรคอันตรายอย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามไม่ให้นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างได้รับวัคซีนป้องกันโรคทั่วไปโดยเฉพาะโดยทั่วไปแล้ว นายจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้พนักงานดำเนินการตามสมควรเพื่อปกป้องตนเองและเพื่อนร่วมงานจากความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงกำหนดให้พนักงานที่ทำงานหรือสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ชมในที่สาธารณะเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เช่น หัด คางทูม หัดเยอรมัน (หัดเยอรมัน) varicella (อีสุกอีใส) และ HPV (human papillomavirus) มีข้อยกเว้นบางประการ กับกฎทั่วไปนี้ตัวอย่างเช่น นายจ้างอาจไม่ต้องการให้ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์หรือมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเพื่อรับวัคซีนนอกจากนี้ บางรัฐยังมีกฎหมายที่ห้ามนายจ้างสั่งฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างอย่างชัดแจ้งในกรณีเหล่านี้ นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเพื่อให้พวกเขาต้องได้รับความคุ้มครองการฉีดวัคซีนจากพนักงาน โดยทั่วไป หากนายจ้างต้องการความคุ้มครองการฉีดวัคซีนจากแรงงานของตนแต่ไม่ได้ระบุว่าต้องรับวัคซีนใด นโยบายควรครอบคลุมวัคซีนสำหรับเด็กที่แนะนำนายจ้างบางรายยังเสนออัตราการชำระเงินคืนสำหรับค่าวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายการฉีดวัคซีนในสถานที่ทำงานที่บังคับหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของคุณในเรื่องการฉีดวัคซีนภาคบังคับในที่ทำงาน ให้ปรึกษากับทนายความด้านการจ้างงานของคุณ"

การฉีดวัคซีนบังคับ: พนักงานมีสิทธิอะไรบ้าง?

พนักงานโดยทั่วไปมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำงานตามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนบังคับซึ่งรวมถึงกำหนดให้ผู้ที่ทำงานด้วยหรือสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ชมในที่สาธารณะ เช่น พยาบาลและแพทย์ ได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นต่อการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน (หัดเยอรมัน) โรคอีสุกอีใส (อีสุกอีใส) และ HPV (มนุษย์) ไวรัสแพพพิลโลมา) อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่น สตรีมีครรภ์และบุคคลที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนใดๆ เลย,

หากคุณรู้สึกว่านายจ้างของคุณกำลังละเมิดสิทธิ์ของคุณโดยกำหนดให้ต้องฉีดวัคซีนที่จำเป็นโดยไม่ระบุว่านโยบายจะครอบคลุมช็อตใด หรือหากคุณไม่สามารถจ่ายได้ ก็ให้พูดออกมา!ทนายความด้านการจ้างงานของคุณสามารถช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกทางกฎหมายของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายของบริษัท

มีอะไรอีกบ้างที่นายจ้างควรรู้เกี่ยวกับการต้องฉีดวัคซีนให้กับคนงาน?

คำถามนี้ไม่มีคำตอบเดียว เนื่องจากความถูกต้องตามกฎหมายของการฉีดวัคซีนสำหรับพนักงานอาจแตกต่างกันไปตามรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับทั่วไปบางประการที่นายจ้างควรคำนึงถึงในการพิจารณาว่าจะต้องใช้วัคซีนสำหรับคนงานหรือไม่ ได้แก่:

 1. ปรึกษากับทนายความหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการกำหนดให้ฉีดวัคซีนสำหรับพนักงานของคุณถูกกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่หลากหลายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และการทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในธุรกิจทนายความจะสามารถให้คำแนะนำเฉพาะกับสถานการณ์ของคุณได้
 2. ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการต้องปฏิบัติตามการฉีดวัคซีนจากพนักงานของคุณหากพนักงานป่วยเนื่องจากการปฏิเสธวัคซีน ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องรับผิดหากคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เพียงพอแก่พวกเขาเกี่ยวกับข้อกำหนดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีนโยบายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการฉีดวัคซีน รวมถึงขั้นตอนในการจัดการกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิเสธหรือไม่ปฏิบัติตามโดยพนักงาน
 3. คำนึงถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของคุณ แม้ว่าอาจมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้วัคซีนป้องกันโรคบางอย่างแก่พนักงาน แต่การบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอาจมีราคาแพง (ทั้งในแง่ของเวลาและเงิน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวเลขที่ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนคนงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่จะต้องได้รับการว่าจ้างเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ระดับผลิตภาพของผู้ปฏิบัติงานก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ การฉีดวัคซีนอาณัติสำหรับพนักงานของคุณ
 4. มีความอ่อนไหวต่อข้อกังวลของพนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดในการฉีดวัคซีน ในขณะที่บางคนอาจรู้สึกสบายใจที่จะได้รับการป้องกันโรคผ่านการฉีดวัคซีน คนอื่นๆ อาจรู้สึกไม่สบายใจที่จะรับการฉีดวัคซีนในที่ทำงาน (หรือที่อื่น ๆ) สิ่งสำคัญคือต้องเคารพความชอบส่วนบุคคลในขณะที่ยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยรวมสื่อสารอย่างชัดเจนและเปิดเผยว่าทำไมจึงมีการกำหนดข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนบังคับ (และให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจเหตุผลเหล่านี้) เสนอทางเลือกในการเลือกไม่รับ (ถ้าจำเป็น) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เลือกที่จะรับวัคซีนเข้าใจถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ละชนิด (ทั้งบวกและลบ)

เนื้อหาร้อนแรง