Sitemap

Vem behöver Covid-vaccinet?

Covid-vaccinet är ett vaccin som rekommenderas för personer som arbetar med eller är runt djur.Covid-vaccinet skyddar mot rabies.Det är för närvarande inte tillgängligt i USA, men det kan bli det i framtiden.

Människor som behöver Covid-vaccinet inkluderar: veterinärer; djurhanterare, såsom bönder, ranchägare och husdjursägare; forskare som arbetar med djur; och andra som kommer i kontakt med djur på en regelbunden basis.Rabies är en allvarlig sjukdom som kan orsaka dödsfall om den inte behandlas snabbt.Genom att vaccinera dig mot rabies kan du hjälpa till att skydda dig själv och din omgivning från detta dödliga virus.

Vilka är fördelarna med Covid-vaccinet?

Covid-vaccinet är ett nytt, mycket effektivt vaccin som skyddar människor från allvarligt akut respiratoriskt syndrom (SARS). Fördelarna med Covid-vaccinet inkluderar:

– Minskad risk att få SARS.Covid-vaccinet minskar din risk att få SARS med upp till 90 %.

- Minskad risk att utveckla lunginflammation.Covid-vaccinet kan hjälpa till att minska din risk att utveckla lunginflammation med upp till 60 %.

- Minskad risk för dödsfall av SARS.Dödstalen från SARS minskar med så mycket som 50 % när människor vaccineras med Covid-vaccinet.

Hur fungerar Covid-vaccinet?

Covid-vaccinet är en ny typ av vaccin som utvecklats för att skydda människor från coronaviruset.Covid-vaccinet fungerar genom att skydda människor mot viruset innan det kan ge några symtom.Covid-vaccinet är också utformat för att förhindra spridning av viruset.

Covid-vaccinet består av tre delar: ett yttre lager, ett mellanlager och en inre kärna.Det yttre lagret av Covid-vaccinet består av två typer av proteiner: ett som hjälper till att skydda mot infektion och ett som hjälper till att hålla vaccinen stabila i temperaturer över 45 grader Celsius (113 grader Fahrenheit). Mellanskiktet innehåller både virala proteiner och skyddsmedel.Den inre kärnan innehåller alla tre typer av proteiner och andra ingredienser som behövs för att vaccinerna ska fungera.

När en person får ett Covid-vaccin kommer deras immunsystem att börja skapa antikroppar mot virusen i vaccinerna.Dessa antikroppar kommer att hjälpa till att skydda dem från att bli sjuka av antingen coronavirus-stam eller annan typ av infektion orsakad av virus.

Covid-vaccinet har visat sig vara effektivt för att skydda människor från både svåra och milda fall av coronavirussjukdom.I kliniska prövningar var deltagare som fick ett Covid-vaccin mindre benägna att utveckla allvarlig sjukdom än de som inte fick ett covid-vaccin.Dessutom var deltagare som fick ett covid-vaccin mer benägna att inte ha några symtom alls efter att ha smittats av coronavirus jämfört med de som inte fick ett covidvaccin.

Trots dessa lovande resultat finns det fortfarande några obesvarade frågor om hur väl Covidvaccinet fungerar för att förebygga utbrott och sprida coronavirussjukdom bland utsatta befolkningsgrupper som barn och äldre vuxna. Forskare arbetar för närvarande med ytterligare studier som kommer att hjälpa oss att bättre förstå hur väl denna nya typ av vaccin skyddar människor från att smittas och dö av coronavirusarter som SARS-CoV2.

Vilka är riskerna med Covid-vaccinet?

Covid-vaccinet är ett rekombinant, polysackaridbaserat vaccin utvecklat för att skydda människor från coronavirussjukdom.Vaccinet licensierades i USA 2006 och har använts i flera länder sedan dess.Covid-vaccinet består av delar av SARS-viruset som har brutits ner i mindre bitar.Detta gör det lättare för kroppen att bekämpa viruset.

Det finns flera risker förknippade med Covid-vaccinet.Dessa inkluderar biverkningar som feber, hudutslag och huvudvärk.I sällsynta fall kan människor utveckla allvarliga allergiska reaktioner efter att ha fått Covid-vaccinet.Det finns också en liten risk att utveckla narkolepsi efter att ha fått Covid-vaccinet.Narkolepsi är ett tillstånd som gör att människor upplever okontrollerbara episoder av sömnighet eller dåsighet.

Personer som behöver Covid-vaccinet bör tala med sin läkare om eventuella risker innan de vaccineras.

Hur effektivt är Covid-vaccinet?

Covid-vaccinet är ett polysackaridbaserat vaccin som utvecklats för att skydda människor från coxsackievirus A16 (CV-16), som är ett mycket smittsamt virus som kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar hos barn och vuxna.Covid-vaccinet är måttligt effektivt för att skydda människor från CV-16-infektion, och det rekommenderas för personer som löper hög risk för exponering för viruset, inklusive sjukvårdspersonal, gravida kvinnor och personer med kroniska medicinska tillstånd.Covid-vaccinet kan också rekommenderas för vissa grupper av resenärer till länder där CV-16 är vanligt.Covid-vaccinet ska inte användas till barn yngre än 6 månader eller vuxna äldre än 65 år eftersom de är mer benägna att utveckla allvarliga biverkningar av vaccinet.

Var kan jag bli vaccinerad mot Covid?

Covid är ett vaccin som rekommenderas för människor som bor i områden där sjukdomen är endemisk.Vaccinet kan fås genom din vårdgivare eller via vissa apotek.Du bör också kontrollera med din statliga hälsoavdelning för att se om det finns några andra sätt att bli vaccinerad.

När behöver jag omvaccinera mig mot Covid?

Covid är ett vaccin som skyddar människor från kikhosta.Du måste omvaccinera dig om du:

-Är yngre än 6 månader

-Har aldrig haft kikhosta

- Är inte immun på grund av tidigare infektion eller vaccination.

Vad händer om jag redan har haft Covid, behöver jag fortfarande vaccinera mig?

Om du redan har haft Covid behöver du inte vaccinera dig igen.Det är dock fortfarande viktigt att hålla dig uppdaterad om dina vaccinationer så att du är skyddad från alla olika sjukdomar som kan spridas genom luften.

Kommer detta vaccin att täckas av min försäkring?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom kraven för covid-vaccin varierar beroende på din försäkringsplan.Men många sjukförsäkringsleverantörer täcker vaccinet till rabatterat pris eller utan några egna kostnader.Om du är osäker på om din täckning kommer att vara tillgänglig är det bäst att prata med din försäkringsgivare direkt.

Måste jag betala för vaccinet ur fickan?Om så är fallet, hur mycket kommer det att kosta mig?

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar att alla vuxna i åldern 18 år eller äldre får ett säsongsbetonat influensavaccin.CDC rekommenderar också att alla gravida kvinnor får ett säsongsinfluensavaccin.Om du är 65 år eller äldre kan du vara berättigad till ett rabatterat säsongsinfluensavaccin.Om du har vissa medicinska tillstånd, såsom astma, diabetes, hjärtsjukdomar eller cancer, kan din läkare rekommendera att du får ett säsongsbetonat influensavaccin även om du inte är 18 år eller äldre.Du kan hitta mer information om CDC:s rekommendationer om vem som behöver ett säsongsinfluensavaccin på www.cdc.gov/flu/.

Kostnaden för säsongen 2017-2018 influensavaccin kommer att variera beroende på var du bor och om du är en individ eller en institutionaliserad person (som på vårdhem). Men det genomsnittliga priset per dos av det trivalenta inaktiverade influensavaccinet (TIV) är $35-$50 dollar.Priserna för andra typer av vacciner varierar också beroende på plats och tillverkare men varierar vanligtvis från $10 till $40 per dos.Det kostar inget för de flesta i åldern 6 månader till 59 år för att få offentligt finansierad immunisering mot sjukdomar som mässling, påssjuka, röda hund (MMR), difteri-stelkramp-kikhosta (DTP), polio, varicella (vattkoppor), Haemophilus influensa typ b konjugatvaccin [Hib], hepatit B ytantigen [HBsAg], humant papillomvirus [HPV] serie 9–26 vaccinationsserier inklusive HPV4 och HPV11 vaccinationer, rabiesprofylax, meningokockkonjugat serogrupp B [MCV4]/MenC booster spruta toxoid–difteri toxoid–acellulär pertussis [TTDap] pediatrisk injektion) och tuberkulos hudtest. För mer information om specifika priser som tas ut av olika leverantörer, se www.healthcare.gov/price-list/.Det är viktigt att notera att dessa priser inte inkluderar skatter som kommer att variera beroende på din delstats skattelagar . Dessutom kan vissa sjukförsäkringsplaner täcka delar av eller hela kostnaderna för detta immuniseringsprogram. Rådgör med din vårdgivare för att avgöra om detta program omfattas av din plan.

Generellt rekommenderas att alla över sex månader får en dos TIV oavsett deras riskfaktorer för att bli sjuk av influensa; de med hög risk bör dock få två doser: en före juldagen och en annan under 1 januari – 28 februari varje år enligt ACIP-riktlinjerna publicerade i november 20161. Vuxna som är 50 år eller äldre bör också överväga att få ett TIV varje år eftersom de löper ökad risk för allvarliga komplikationer av influensa2. Barn i åldern 6 månader till 8 år som inte har fått vare sig DTaP/Tdap ELLER Hib-sprutor bör vaccineras mot båda sjukdomarna3; barn 9 till 11 år behöver bara DTaP/Tdap 4 ; ungdomar mellan 12 och 17 år behöver bara Hib5; vuxna 18 till 49 år behöver bara TIV6; gravida kvinnor 19 veckors graviditet till och med 45 veckors graviditet bör få FluMist7; ammande mödrar bör få FluMist8 tillsammans med deras spädbarns första dos av DTaP/Tdap9; personer med kroniska medicinska tillstånd som astma kräver noggrannare övervakning efter att ha fått någon vaccination10 och de som bor på långtidsvårdsinrättningar måste tala med sin sjuksköterska angående specifika immuniseringskrav11.

Vad ska jag göra om jag upplever några biverkningar efter att ha vaccinerat mig mot Covid-19?

Om du upplever några biverkningar efter att du vaccinerat dig mot Covid-19, tala med din läkare.Några vanliga biverkningar inkluderar feber, muskelvärk och huvudvärk.Om du har några andra funderingar eller frågor om vaccinet, vänligen kontakta din vårdgivare.

Är det säkert för gravida kvinnor och små barn att få detta vaccin?

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar att alla gravida kvinnor får pneumokockkonjugatvaccinet (PCV)

Covid är ett trivalent pneumokockvaccin, vilket innebär att det skyddar mot tre typer av pneumokocker: Typ 1, 2 och

  1. som en del av rutinsjukvården.CDC rekommenderar också att barn i åldrarna 2 till 18 år får PCV13-vaccinet om de inte redan är vaccinerade.
  2. Det är säkert för gravida kvinnor och små barn att få covid-vaccin.Men eftersom det alltid finns en risk för biverkningar från alla medicinska ingrepp, är det viktigt att prata med din vårdgivare om huruvida covid-vaccin är rätt för dig.

Kan personer med allergier få detta vaccin på ett säkert sätt utan att uppleva några allergiska reaktioner efteråt?

Ja, personer med allergier kan säkert få Covid-vaccinet utan att uppleva några allergiska reaktioner efteråt.Covid-vaccinet består av tre delar: ett adjuvans, ett virus och ett skyddsmedel.Adjuvansen hjälper till att öka vaccinets effektivitet genom att öka dess förmåga att stimulera ett immunsvar.Viruset är ansvarigt för att orsaka sjukdomen, och skyddsmedlet hjälper till att skydda mot infektion av viruset.Allergiska reaktioner är mycket sällsynta efter att ha fått ett Covid-vaccin, men om de inträffar är de vanligtvis milda och varar bara i några timmar.Människor som är oroliga över sin allergistatus bör tala med sin läkare innan de får ett Covid-vaccin för att avgöra om det är säkert för dem att få det.

contenuto caldo