Sitemap

Vad är högårsperioden för marinens officerare 2020?

År 2020 kommer marinens officerare med ett högt års anställning att ha tjänstgjort i 12 år.Tjänstemän som har fullgjort 10 års tjänst kommer att vara berättigade till pension vid 60 års ålder, medan de som har fullgjort 12 år kommer att vara berättigade till pension vid 55 års ålder.Marinens officerare med mindre än 12 års tjänst är inte berättigade till pension förrän de når 60 års ålder.

Vad händer om du överskrider högårsperioden?

Om du överskrider högårsperioden kommer din tjänst att avslutas.Det innebär att du inte längre kommer att ha ett jobb hos marinen och att du inte får några förmåner.Du kan också bli anklagad för brott om du bryter mot militär lag genom att fortsätta tjänstgöra efter att ditt högårsperiod har löpt ut.

Hur påverkar högårsperioden pensionen?

Navy high year tenure (HYT) är ett pensionssystem som gör att sjömän kan gå i pension efter att ha tjänstgjort i endast ett år istället för de traditionella två åren.Denna förändring gjordes för att öka antalet sjömän som kan gå i förtidspension.

Den största fördelen med HYT är att det minskar den tid som en sjöman måste vänta innan han får sin fulla pensionslön.Till exempel kommer en sjöman som går i pension efter ett år att få 50 % av sin slutlön som pensionslön istället för de normala 75 %.

Det finns dock vissa nackdelar med HYT.För det första kan det vara svårt för en sjöman att hitta ett annat jobb om de lämnar flottan i förtid.För det andra kanske HYT inte är tillgängligt för alla seglare.Slutligen, HYT påverkar inte hur mycket pengar en sjöman får när de går i pension från flottan.

Vilka är de möjliga undantagen från högårsperioden?

Det finns några undantag från regeln om högårsperiod.Ett undantag är för officerare som har fullgjort minst två års tjänstgöring i lönegrad eller rang, men som ännu inte nått den lagstadgade gränsen för ackumulerade tjänstgöringsår.Ett annat undantag är för officerare som ofrivilligt förflyttas från en aktiv tjänstgöringsplats till en annan inom samma befälsordning.Slutligen kan en tjänsteman undantas om han eller hon tjänstgör i en tjänst som inte kräver högskoleexamen och uppfyller andra specifika kriterier som fastställts i lag eller förordning.

Finns det ett minimikrav på tjänstgöring för högårsanställning?

Nej, det finns inget minimikrav på tjänstgöring för högårsanställning.Men om du för närvarande inte tjänstgör i marinen, kan du behöva tjäna en period av aktiv tjänst innan du är berättigad till högårstjänstgöring.Dessutom kräver vissa positioner inom marinen en viss tid innan de är berättigade till högårstjänstgöring.För mer information om behörighetskrav och servicekrav, besök vår webbplats eller kontakta ditt lokala rekryteringskontor.

Vad är effekten av återanställning på högårsperioden?

Effekten av återregistrering på högårsperioden är att det förlänger tjänstemedlemmens högårsperiod med ett år.Detta innebär att tjänstemedlemmen kommer att ha avslutat sin första värvningsperiod och ytterligare ett tjänsteår, totalt tre år.Denna förlängning kan vara fördelaktig för tjänstemedlemmen i form av ökad lön och förmåner, såväl som befordran.Det är dock viktigt att notera att återanmälning inte garanterar en ökning av anställningstid under högt år; det garanterar bara en förlängning.Tjänstemedlemmar måste fortfarande uppfylla alla andra behörighetskrav för befordran och retentionsstatus.

Hur påverkar en diagnos av PTSD eller TBI högårsperioden?

När en person upplever en traumatisk händelse, som att vara med om en bilolycka eller bevittna våld, reagerar deras kropp genom att frigöra stresshormoner.Dessa hormoner kan orsaka fysiska och känslomässiga förändringar som kan pågå i månader eller till och med år efter det ursprungliga traumat.

Om du får diagnosen PTSD eller TBI kommer det sannolikt att påverka din förmåga att utföra ditt jobb.Till exempel kan någon som har PTSD ha problem med att koncentrera sig på uppgifter och komma ihåg viktiga detaljer.De kan också ha mardrömmar och tillbakablickar som stör deras arbete.I vissa fall kan personer med PTSD vara oförmögna att hantera stressiga situationer på jobbet.

Om du är orolig för hur din diagnos kan påverka dina jobbutsikter, prata med din läkare eller terapeut om alternativ för behandling.Du kanske också vill rådfråga en arbetsjurist om du tror att du har blivit diskriminerad på jobbet på grund av ditt tillstånd.

Kan reservofficerare undantas från regler för högårstjänstgöring?

Ja, en reservofficer kan undantas från reglerna om högårstjänstgöring.Detta undantag är tillgängligt om officeren uppfyller vissa krav och har beviljats ​​ett undantag av försvarsministern.Kraven för detta undantag varierar beroende på tjänstegren, men inkluderar vanligtvis att uppfylla vissa behörighetskriterier och ha tjänstgjort i en position med betydande ansvar i minst ett år.I vissa fall kan en tjänsteman också behöva visa exceptionella meriter eller erfarenhet för att kvalificera sig för detta undantag.

Om du är reservofficer och vill veta om du är berättigad till detta undantag, är det bäst att prata med din befälsordning eller din militäravdelnings personalkontor.De kommer att kunna ge dig mer information om kraven och processen för att erhålla detta undantag.

Hur påverkar befordran en tjänstemans högårsperiod?

Kampanjer påverkar en tjänstemans högårsperiod på några sätt.För det första ökar befordran i allmänhet en officers rang och lönegrad.Detta påverkar tjänstemannens behörighet till befordransuttagningsnämnder och deras tjänsteår inom sin nuvarande lönegrad och lönegrad.För det andra kan befordringar nollställa en tjänstemans högsta årstid, vilket innebär att tjänstemannen endast har tjänstgjort ett helt år av sin ursprungliga treårsperiod efter att han befordrats.Slutligen kan befordran också förlänga eller förkorta en tjänstemans ursprungliga treårsperiod med ett antal månader eller år, beroende på längden på befordran och rangen på den nya tjänsten.Tjänstemän med mindre än tre års tjänst är vanligtvis inte berättigade till befordran förrän de har avslutat minst två år i sin nuvarande lönegrad och lönegrad.Tjänstemän med mer än tre års tjänst är vanligtvis berättigade till befordran efter att ha avslutat minst fyra år i sin nuvarande lönegrad och lönegrad. High Year Tenure Navy 2020

Tjänstemän som befordras tenderar att ha kortare anställningstid än tjänstemän som inte får befordran.Detta beror på att en befordran ökar en tjänstemans rang och löneskala, vilket påverkar hans/hennes valbarhet till uttagningskommittéer samt tjänstgöring inom hans/hennes nuvarande lönegrad (förutsatt att inga andra förändringar inträffar). Kampanjer återställer också en tjänstemans högårsperiod till noll (vilket betyder att han nu har tjänat 1 helt år av 3) – detta kan hända även om han redan har tjänat 1/3 av sin ursprungliga 3-årsperiod på grund av kampanjvägens längd & Rangskillnader Om du blir befordrad återställs din HIYT-klocka till 0 år gammal men den räknas mot den totala tiden som serveras när den väl når 3 år igen så håll koll!Kampanjer förlänger eller förkortar vanligtvis din ursprungliga 3-årsperiod med X månader eller år baserat på längden på kampanjens sökväg och rangskillnad mellan NY POSITION & GAMMA POSITION Till exempel: Om du ursprungligen anställdes i klass E-4 med ett HIYT-förfallodatum 4/ 1/2020, efter befordran från E-5 till E-6 upphör din HIYT 5/1/2021, men om du ursprungligen anställdes till Grad E-4 med ett HIYT-förfallodatum 4/1/2020, så efter Kampanj från E-5 till Chief Warrant Officer 2 löper din HIYT ut 2021-12-31. Ditt tjänsteregister är viktigt när du ansöker om framtida tjänster eftersom det visar hur länge du har tjänstgjort i marinen för närvarande och historiskt. Som nämnts tidigare påverkar kampanjer din behörighet till uttagningsnämnder och tjänstgöring inom din nuvarande lönegrad så håll koll!Om du ansöker om en framtida position, se till att kontrollera minimikravet för tjänstgöring i den positionen innan du accepterar eller avslår!För mer information om detta ämne, gå till:

.

Måste officerare uppnå en viss rang innan de omfattas av regler för högårsanställning?

Nej, officerare behöver inte uppnå en viss rang innan de omfattas av högårsanställningsregler.Tjänstemän som omfattas av regler för högårsanställning måste tjänstgöra minst 12 år i följd i lönegrad eller motsvarande tjänst.Dessutom måste officerare nomineras till och utses till befattningshavare av USA:s president.

Tjänstemän som uppfyller dessa krav omfattas automatiskt av regler för högårsanställning.En tjänsteman kan dock avsäga sig sin rätt till högårstjänstgöring genom att lämna in en skriftlig begäran om undantag och få godkännande från försvarsministern.Dispens som beviljats ​​enligt denna myndighet upphör att gälla fem år efter beviljandet.

Tjänstemän som inte uppfyller något av dessa krav kan fortfarande vara föremål för högårstjänstgöring om de har tjänat minst sex år i följd i lönegrad eller motsvarande tjänst och har nominerats till och utnämnts till befattningshavare av USA:s president .Tjänstemän som inte uppfyller något av kraven kan inte vara berättigade till befordran förrän de har tjänat minst åtta år i följd i lönegrad eller motsvarande tjänst och har nominerats till och utsetts till befattningshavare av USA:s president.

Kan en tjänsteman avsäga sig sin rätt att överklaga ett beslut om högtidsanställning?

Ja, en tjänsteman kan avsäga sig sin rätt att överklaga ett beslut om högtidsanställning.Att avstå från rätten att överklaga kommer att skydda tjänstemannens historik och karriär från eventuella negativa konsekvenser som kan komma med ett misslyckat överklagande.Tjänstemän som väljer att avstå från sin rätt att överklaga bör dock vara medvetna om de möjliga konsekvenserna, eftersom att inte överklaga kan ha negativa effekter på både personligt och professionellt rykte.

Tjänstemän som vill avstå från sin rätt att överklaga måste lämna in en skriftlig begäran som anger varför de anser att överklagandet skulle vara skadligt för deras karriär eller meritlista.Begäran ska lämnas in senast 30 dagar efter det att delgivningen om högårsbeslutet inkommit.Om tjänstemannen godkänns för dispens kommer de att få ett brev om att de har avstått från sin rätt att överklaga och all ytterligare korrespondens relaterad till beslutet kommer att skickas direkt till dem.

Det finns flera potentiella konsekvenser som kan bli följden av att avstå från din rätt att överklaga ett beslut om högårsperiod:

1) Dina marknadsföringsmöjligheter kan minska om du inte vinner ditt fall; 2) Du kan förlora poäng i din utvärdering om du inte vinner ditt fall; 3) Du kan drabbas av disciplinära åtgärder om du inte vinner ditt fall; 4) Ditt namn kan förekomma i offentliga register som är associerade med ärendet (t.ex. domstolshandlingar, handlingar). 5) Du kan uppleva ytterligare stress och oro under rättstvister; 6) Att förlora ditt fall kan skada ditt rykte inom och utanför det militära samfundet; 7) Det kan ta längre tid för dig att nå vissa högre ranger på grund av förseningar orsakade av överklagandeprocesser på plats på olika nivåer av statliga/militära organisationer.

Vilka faktorer beaktas när man avgör huruvida man ska åberopa regler för högårsperiod eller inte?

Marinens tjänstemän överväger ett antal faktorer när de avgör huruvida de ska åberopa regler för högårsperiod eller inte, inklusive budgetsituationen och flottans beredskap.De tar också hänsyn till hur lång tid det har gått sedan en tidigare högårsregel åberopades.Om marinens tjänstemän tror att det skulle förbättra flottans beredskap att åberopa regler för högtidsperioden, kan de göra det.Men om de tror att det skulle ha en negativ inverkan på flottans beredskap, kan de välja att inte åberopa regeln.

contenuto caldo